Elecciones a la Generalitat de Cataluña. REFORMAS LEGALES

Reformes legals. Reducció d’organismes públics. Mitjans públics.

4.- Una Llei Electoral Catalana que afavoreixi la transparència

Una autèntica llei electoral Catalana que garanteixi la transparència dels processos i que serveixi de bases per a una futura implantació de el vot electrònic basada en les recomanacions de l’Associació Plataforma Eleccions Transparents (APET).

Transparència de les actes de les meses electorals

 1. A la web de la Conselleria d’Interior s’habilitarà, dins d’un apartat especial fàcil de localitzar i en què s’obriran, ordenats cronològicament, subapartats per recollir la informació relativa a cada procés electoral que se celebri a Catalunya per cobrir llocs de representació política, sigui quina sigui la seva naturalesa.
 2. En cada un d’aquests subapartats es publicaran fotografies de les Actes aixecades per les meses electorals, en què les dades registrades en elles siguin perfectament llegibles, classificades per províncies, municipis i col·legis electorals.
 3. Es dotarà els presidents de les meses electorals de tots els elements tècnics siguin necessaris perquè puguin realitzar les fotografies de les Actes, amb la qualitat suficient per assegurar la llegibilitat del seu contingut, i enviar-les a el Centre Receptor i Distribuïdor que s’habiliti en la web de la Conselleria d’Interior a aquest efecte.
 4. Abans de la realització de l’Escrutini General es procedirà a revisar la informació rebuda perquè la fotografia de cada acta es trobi arxivada en el subapartat que li correspongui.
 5. Qualsevol ciutadà podrà accedir directament a aquesta informació i descarregar les fotografies de les actes en un instrument informàtic de la seva propietat, sense cap limitació per a l’exercici d’aquest dret.

 

Elecció directa de President de la Generalitat

Llei Electoral Catalana inclourà el procediment per a l’elecció de President de la Generalitat.

Per presentar un candidat a la Presidència de la Generalitat es requerirà l’aval d’un Diputat de Parlament de Catalunya.

 

5.- Nou Estatut de la Funció Pública Catalana

Modernització de l’Administració Catalana creant un Estatut de la Funció Pública Catalana d’acord amb els nous temps i tecnologies. En comparació amb altres administracions públiques de l’Estat Catalunya aquesta molt més avançada en la interpretació de les actuals regulacions, però cal imprimir el segell de modernitat i eficàcia que sempre ha caracteritzat a Catalunya, avançant en la direcció dels països del nostre entorn.

Aquest estatut ha d’incloure els següents punts

Redefinir que ha de ser públic. La primera consideració que cal fer és què la funció pública no ha d’incloure activitats que no estiguin intrínsecament relacionades amb l’administració.

Acabar amb el concepte de lloc vitalici com a norma general. En comparació amb altres països més eficients es calcula que només el 10% dels empleats públics europeus té llocs de treball vitalicis, enfront dels percentatges de més de l’70% que s’observen al nostre país.

Redefinir els llocs de treball per dotar el funcionari de més capacitat de decisió.

Redefinir els mecanismes d’accés a la funció pública, incloent la contractació als diferents nivells de l’administració.

Premiar l’auto formació, la capacitat d’innovació i el talent.

 

6.- Reducció organismes públics. TV3 com a ambaixadora de la cultura catalana

No podem seguir mantenint l’ingent despesa d’organisme que són utilitzats pels polítics per als seus fins a costa de contribuent.

Cal redefinir que és públic i que ha d’estar en mans d’iniciativa privada, encara que sigui amb participació de la Generalitat.

Al llarg de la legislatura recordarem la reducció organismes públics (392 el 2019) per deixar-los en 130.

Donem suport uns mitjans públics moderns. Catalunya segueix sent líder en la indústria audiovisual. Catalunya necessita una TV que defensi i propagui la cultura catalana. Per tant, TV3 ha de convertir-se en l’ambaixadora de Catalunya i ha de ser un mitjà plural orientat a tots els catalans i exportadora del nostre bon fer.

Reformas legales. Reducción de organismos públicos. Medios públicos.

4.- Una Ley Electoral Catalana que favorezca la transparencia

Una auténtica Ley Electoral Catalana que garantice la transparencia de los procesos y que sirva de bases para una futura implantación del voto electrónico basada en las recomendaciones de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET).

Transparencia de las Actas de las Mesas Electorales

 1. En la Web de la Consejería de Interior se habilitará, dentro de un apartado especial fácil de localizar y en el que se abrirán, ordenados cronológicamente, subapartados para recoger la información relativa a cada proceso electoral que se celebre en Cataluña para cubrir puestos de representación política, cualquiera que sea su naturaleza.
 2. En cada uno de esos subapartados se publicarán fotografías de las Actas levantadas por las Mesas Electorales, en las que los datos registrados en ellas sean perfectamente legibles, clasificadas por provincias, municipios y colegios electorales.
 3. Se dotará a los presidentes de las Mesas Electorales de cuantos elementos técnicos sean necesarios para que puedan realizar las fotografías de las Actas, con la calidad suficiente para asegurar la legibilidad de su contenido, y enviarlas al Centro Receptor y Distribuidor que se habilite en la Web de la Consejería de Interior a ese efecto.
 4. Antes de la realización del Escrutinio General se procederá a revisar la información recibida para que la fotografía de cada Acta se encuentre archivada en el subapartado que le corresponda.
 5. Cualquier ciudadano podrá acceder directamente a esa información y descargar las fotografías de las actas en un instrumento informático de su propiedad, sin limitación alguna para el ejercicio de ese derecho.

Elección directa del Presidente de la Generalitat

Ley Electoral Catalana incluirá el procedimiento para la elección del Presidente de la Generalitat.

Para presentar un candidato a la Presidencia de la Generalitat se requerirá el aval de un Diputado del Parlamento de Cataluña.

5.- Nuevo Estatuto de la Función Pública Catalana

Modernización de la Administración Catalana creando un Estatuto de la Función Pública Catalana acorde con los nuevos tiempos y tecnologías. En comparación con otras administraciones públicas del Estado Cataluña esta mucho más avanzada en la interpretación de las actuales regulaciones, pero es necesario imprimir el sello de modernidad y eficacia que siempre ha caracterizado a Cataluña, avanzando en la dirección de los países de nuestro entorno.  

Este estatuto incluirá los siguientes puntos

Redefinir que debe ser público. La primera consideración que hay que hacer es qué la función pública no debe incluir actividades que no estén intrínsecamente relacionadas con la administración.

Acabar con el concepto de puesto vitalicio como norma general. En comparación con otros países más eficientes se calcula que solo el 10% de los empleados públicos europeos tiene empleos vitalicios, frente a los porcentajes de más del 70% que se observan en nuestro país.

Redefinir los puestos de trabajo para dotar al funcionario de más capacidad de decisión.

Redefinir los mecanismos de acceso a la función pública, incluyendo la contratación a los diferentes niveles de la administración.

Premiar la auto formación, la capacidad de innovación y el talento. 

6.- Reducción organismos públicos. TV3 como embajadora de la cultura catalana

No podemos seguir manteniendo el ingente gasto de organismo que son utilizados por los políticos para sus fines a costa del contribuyente.

Es necesario redefinir que es público y que debe estar en manos de iniciativa privada, aunque sea con participación de la Generalitat.

A lo largo de la legislatura acordaremos la reducción organismos públicos (392 en 2019) para dejarlos en 130.

Apoyamos unos medios públicos modernos. Cataluña sigue siendo líder en la industria audiovisual. Cataluña necesita una TV que defienda y propague la cultura catalana. Por tanto, TV3 debe convertirse en la embajadora de Cataluña y debe ser un medio plural orientado a todos los catalanes y exportadora de nuestro buen hacer.

Usted tiene ahora la palabra. Cuéntenos qué opina sobre esto en el formulario inferior. Todos los comentarios que respeten las normas de educación serán publicados y respondidos. No hay censura ideológica 

No se pierda la viñeta del día

Quiero recibir puntualmente la viñeta del día

Los enlaces más destacados

No somos un partido cualquiera

Hispanidad: No fuimos de España, fuimos España
Los límites de los partidos políticos (video)
UDEC, un partido revolucionario

Volver al Inicio
Todas las publicaciones
Una Nueva España
La España que queremos

 

Comparta facilmente este contenido en otras redes sociales

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook

1 comentario en «Elecciones a la Generalitat de Cataluña. REFORMAS LEGALES»

 1. Antes de las elecciones a la Generalitat de Cataluña se debe imponer la maxima transparencia y no deben participar cargos públcos con antecedentes penales, hay que regenerar las Instituciones Publicas de las comunidades Autónomas.

  A los poiticos que pretenden dividir a España hay que inabilitarles para que no puedan tener un cargo publico en toda su vida.

  Es muy alarmante que los políticos Catalanes no cumplan sus funciones con la máxima transparencia,que devuelvan el dinero publico de los españoles y aprendan a administrar el dinero de España.

  CATALUÑA ES DE ESPAÑA Y DE LOS ESPAÑOLES LA TIENEN QUE RESPETAR LOS CATALANES.

  Responder

Deja un comentario